loading

GDPR

Pravila privatnosti

Informacije o zaštiti privatnosti

Sudski tumač i prevoditelj Anja Belić (dalje u tekstu: sudski tumač) daje posebnu pozornost zaštiti svih osobnih podataka koje obrađuje u obavljanju svojih djelatnosti. Ovaj dokument se donosi temeljem Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (dalje u tekstu: Uredba).

Ove informacije o zaštiti privatnosti primjenjuju se kada sudski tumač djeluje kao voditelj obrade osobnih podataka i kada sudski tumač određuje svrhe i načine obrade tih osobnih podataka.

Za potrebe ovog dokumenta definicija obrade osobnih podataka u smislu Uredbe znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima, kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

Identitet i kontakt podaci voditelja obrade osobnih podataka

Voditelj obrade vaših osobnih podataka jest sudski tumač i prevoditelj Anja Belić, Dubrava 166a, 10000 Zagreb, OIB: 64314667349. Voditelju obrade možete se obratiti na e-mail: info@anjabelic.com

Voditelj obrade određuje svrhu i sredstva obrade vaših osobnih podataka te je ujedno odgovoran za zakonitu obradu vaših osobnih podataka.

Svrha obrade osobnih podataka

Sudski tumač obrađuje vaše osobne podatke radi pružanja usluga usmenog i/ili pismenog prijevoda. Sudski tumač pruža usluge prijevoda fizičkim i pravnim osobama temeljem njihovog interesa i u okviru poslovne suradnje kao i prijevode na zahtjev suda i drugih tijela.

Pravna osnova za obradu osobnih podataka

Sudski tumač osobne podatke obrađuje temeljem odredbe čl. 6. Uredbe i to:

- u okviru poslovne suradnje obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika (primjerice obrada vaših osobnih podataka temeljem ponude i prihvata ponude za izvršenjem usluga prevođenja)

- radi poštovanja pravne obveze voditelja obrade (primjerice dostava vaših osobnih podataka koji mogu biti zatraženi od nadležnih državnih tijela u okviru zakonskih ovlasti)

- radi izvršavanja zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade (prijevodi na zahtjev suda ili drugog tijela)

- privole (obrada vaših osobnih podataka u svrhu marketinga radi dostave ponuda, promotivnog materijala putem elektroničke pošte, pošte, mobitela, telefona)

- legitimni interes (samo u slučajevima kada vaši interesi nemaju prednost).

Prikupljanje i obrada vaših osobnih podataka nužna je kako bismo mogli ostvariti poslovnu suradnju i kako bi bila izvršena usluga prijevoda vaše dokumentacije. Ukoliko sudskom tumaču uskratite obradu osobnih podataka ugovorena usluga ne može biti izvršena.

Kategorije i vrste osobnih podataka koji se obrađuju

Osobni podaci koje sudski tumač obrađuje tiču se klijenata koji su se obratili radi usluge prijevoda, osobni podaci stranaka, njihovih punomoćnika, zastupnika i sudionika u sudskim, upravnim i drugim postupcima pred državnim i drugim tijelima kao i potencijalnih klijenata.

Kategorije podataka koje sudski tumač može obrađivati su: identifikacijski i kontaktni podaci, mogući podaci koji se tiču vašeg statusa, imovine, financija, pozicije i mjesta zaposlenja.

Moguće je da kod prevođenja sudski tumač obradi i podatke koji spadaju u posebnu kategoriju osobnih podataka kaznene osude i kaznena djela te zdravstvene podatke koje se obvezuje posebno čuvati i s istima brižljivo postupati.

Vrste osobnih podataka koje sudski tumač može obrađivati su: ime i prezime, osobni identifikacijski broj (OIB), broj identifikacijskog dokumenta i naziv izdavatelja, datum i mjesto rođenja, spol, državljanstvo, zvanje i zanimanje, zaposlenje, stručna sprema, adresa stanovanja, e-mail adresa, brojevi telefona, mobitela, telefaksa, podaci koji se nalaze u sudskim, upravnim i drugim postupcima pred državnim tijelima kao i mogući drugi podaci koji proizlaze iz same usluge prijevoda.

Primatelji ili kategorije primatelja osobnih podataka

Sudski tumač može otkriti osobne podatke drugim primateljima uslijed ispunjenja pravnih obveza (primjerice u okviru poreznog nadzora poduzetog od nadležnog tijela) kao i osobama s kojima ima sklopljen ugovor o suradnji tj. izvršiteljima obrade (primjerice knjigovodstveni ured, informatička podrška) u kojim slučajevima isti obrađuju podatke prema nalogu sudskog tumača i prema potpisanom sporazumu o zaštiti osobnih podataka.

Informacije o namjeri prijenosa osobnih podataka primatelju u trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji te postoji li odluka o primjerenosti

Sudski tumač neće vaše osobne podatke prenijeti u treće zemlje, osim u slučaju da tako bude naloženo od nadležnih državnih tijela.

Razdoblje pohrane osobnih podataka i kriteriji za utvrđivanje tog razdoblja

Sudski tumač vaše osobne podatke pohranjuje na način podoban za vašu identifikaciju onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjenje svrhe radi koje se obrađuju.Osobni podaci čuvaju se u skladu sa zakonskim propisima kojima je propisan rok čuvanja podataka kao i u skladu sa svrhom obrade.

Primjerice osobne podatke prikupljene u marketinške svrhe putem web obrasca sudski tumač briše protekom roka od dva mjeseca od dana prikupljanja.

Osobni podaci se čuvaju u skladu s odgovarajućim propisima pa tako, primjerice, knjigovodstvene isprave se, u skladu sa Zakonom o računovodstvu, čuvaju najmanje 11 godina. Ostali podaci se čuvaju u razumnom roku odnosno roku za koji se pretpostavlja da je dovoljan kako bi sudski tumač mogao ispuniti svoje zakonske obveze.

Prava ispitanika, odnosno pojedinca čiji se osobni podaci obrađuju

Uredbom (članak 15 – 21 Uredbe) propisana su sljedeća prava ispitanika:

- ispitanik ima pravo na pristup osobnim podacima (pravo informiranja na jasan način o tome kako se upotrebljavaju njegovi osobni podaci te pravo pristupa osobnih podacima koje obrađuje Voditelj obrade) 

- ispitanik ima pravo na ispravak osobnih podataka (pravo zatražiti ispravak neispravnih ili nevažećih osobnih podataka ili dopunjavanje nepotpunih osobnih podataka)

- ispitanik ima pravo na brisanje osobnih podataka - "pravo na zaborav" (pravo od voditelja obrade ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose bez nepotrebnog odgađanja te Voditelj obrade ima obvezu obrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako su ispunjeni uvjeti iz Uredbe)

- ispitanik ima pravo na ograničenje obrade osobnih podataka sukladno Uredbi

- ispitanik ima pravo na prenosivost osobnih podataka (Ispitanik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je pružio voditelju obrade u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja od strane voditelja obrade kojem su osobni podaci pruženi sukladno Uredbi)

- ispitanik ima pravo na prigovor na obradu osobnih podataka direktno sudskom tumaču ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka

- pravo na povlačenje suglasnosti na obradu osobnih podataka temeljenu na suglasnosti – kada se obrada vaših osobnih podataka temelji na privoli istu možete opozvati u bilo kojem trenutku, ali to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila prije no što je privola opozvana. Opoziv privole vrši se vlastoručno potpisanim dopisom upućenim poštom na adresu Dubrava 166a, 10000 Zagreb ili zahtjevom na mail info@anjabelic.com.

U svakom trenutku ispitanik se može obratiti sudskom tumaču sa zahtjevom za ostvarivanje prava, a sudski tumač će na isti zahtjev odgovoriti u roku 30 dana odnosno 60 dana ako je zahtjev složen.

Ukoliko ste mišljenja da su vaši osobni podaci nezakonito obrađivani, u svakom trenutku možete podnijeti prigovor nadzornom tijelu Republike Hrvatske, Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, Zagreb, azop@azop.hr